METROLOGY

เครื่องมือวัดที่มีความแม่นยำสูงหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นเครื่องวัดพิกัด 3 มิติ (CMM), เกจ (Gauge), ออโต้เกจ (Auto Gague) ซึ่งจะช่วยให้มีความแม่นยำและผลผลิตที่มากขึ้น