CONTACT US

บริษัท แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ จ.สมุทรปราการ และมีออฟฟิศย่อยอยู่ที่ ระยอง/ชลบุรี, นครราชสีมา, ปราจีนบุรี และอยุธยา ครอบคลุมพื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศไทย