Rexroth

Rexroth

เป็นแบรนด์สินค้าในเครือของบริษัท Bosch ซึ่งมีความหลากหลายในธุรกิจถึง 4 ด้าน ได้แก่ โซลูชั่นแห่งการขับเคลื่อน (Drive & Control) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค และเทคโนโลยีพลังงานและอาคาร มีโรงงานผลิตในธุรกิจโซลูชั่นแห่งการขับเคลื่อนถึงสองแห่ง พร้อมทั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา อีกทั้งสำนักงานขายและศูนย์บริการต่างๆ

โดย Rexroth เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญชั้นนําของโลกด้านเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนและควบคุม Rexroth มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่มีลักษณะเฉพาะ มีการฝึกอบรมบุคลากรในสถานที่จริง รวมถึงการฝึกอบรมที่สถาบัน Drive & Control Academy สนับสนุนการฝึกอบรมตามความต้องการและการศึกษาต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีคุณสมบัติครบถ้วน

Rexroth Electric Tightening Systems

ไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันจากต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น หลักเกณฑ์จากลูกค้ารายใหม่ และระเบียบข้อบังคับรัดกุมยิ่งขึ้น ตามการขยายตัวอุตสาหกรรมที่กว้างกว่าเดิม เราสามารถจัดการทุกอย่างด้วยโซลูชั่นอันชาญฉลาดจาก Rexroth! ระบบขันแน่นด้วยไฟฟ้า ที่นําทุกปัจจัยแห่งความสําเร็จที่สําคัญมารวมกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นสูงสุดให้กับกระบวนการทํางาน พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในสายการผลิตของคุณให้สูงขึ้น

ประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้น และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนการผลิต

ระบบแรงขันไฟฟ้าของ Rexroth ที่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีแรงขันที่ทันสมัย เช่น เครื่องมือไฟฟ้าประเภทใช้มือถือ ช่วยให้การประกอบโดยใชมือถือมีความแม่นยําและเชื่อถือได้ สปนเดิลขันแน่นไฟฟ้าจะใช้เวลารอบในการทํางานที่สั้น กับเครื่องจักรกลอัตโนมัติที่มีความรวดเร็วในการทํางานค่อนข้างสูง ส่วนการแก้ไขปัญหาราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือลม (Pneumatic Tools) แล้ว ระบบแรงขันไฟฟ้าของ Rexroth สามารถประหยัดต้นทุนในการดําเนินงานได้กว่า 50% ปลดปล่อยปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) น้อยกว่าเครื่องมือลมถึง 90% โดยการลงทุนกับเทคโนโลยีอันทันสมัยของ Rexroth จะใหผลตอบแทนที่คุ้มค่าในเวลาเพียงไม่กี่ปี

เครื่องมือขันแน่นประเภทใช้มือถือ

– เหมาะกับงานการประกอบทั่วๆ ไป
– มีความยืดหยุนสูง ปรับแต่งใหตรงกับการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งได้อย่างลงตัว ใช้ขันในตําแหนงขันที่เข้าถึงยากได้ง่าย
– ตอบสนองต่อความหลากหลาย ขยายการใช้งานได้โดยไม่ยุ่งยาก

เครื่องมือขันแน่นที่ใช้แบบเครื่องจักร

– เหมาะกับการใช้งานในการออกแบบที่เป็นระบบอัตโนมัติ
– มีอุปกรณ์ใช้งานที่หลากหลายให้เลือก เช่น ระบบติดตั้งและฐานรองที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ซึ่งได้ดูดซับปฏิกิริยาสะท้อนกลับที่เกิดจากแรงบิด
-มีตัวเลือกจํานวนมาก รวมถึงโซลูชั่นที่มีสปินเดิลหลายตัว เช่น สําหรับข้อกําหนดด้านเวลาที่ใช้ หรือลักษณะการขันที่ต้องการให้เป็นระบบ Synchronized

เครื่องขันแน่นกึ่งอัตโนมัติ

– เหมาะกับการใช้งานที่มีสปินเดิลมีความซับซ้อนหลายตัวที่ไม่สามารถนําระบบอัตโนมัติไปใช้กับงานนั้นได้
– ป้องกันอันตรายอาจเกิดขึ้นกับผู้ควบคุมเครื่อง ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ที่สตาร์ทแบบสองมือ ตะแกรงป้องกัน และม่านแสง

เครื่องขันแน่นอัตโนมัติ

– ทํางานรวดเร็วด้วยระบบอัตโนมัติครบวงจร ผลิตงานได้ในจํานวนมาก
– เครื่องขันแน่นจะป้อนสลักเกลียวเข้าเครื่องและเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนโดยอัตโนมัติ จึงไม่จําเป็นต้องมีผู้ควบคุมเครื่อง
– ช่วยให้ทํางานในกระบวนการขันแน่นที่มีความซับซ้อนได้ด้วยระบบการแก้ไขปรับปรุงงานที่ติดตั้งเบ็ดเสร็จในเครื่อง

ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแบบใช้มือถือในการขัน หรือระบบกึ่งอัตโนมัติ หรืออัตโนมัติ ระบบขันแน่นด้วยไฟฟ้าของ Rexroth มีโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง แม้จะนําไปใช้กับงานและข้อกําหนดหลากหลายมากที่สุดในกระบวนการผลิตก็ตาม

Rexroth Nexo

เป็นโซลูชั่นสําหรับใช้กับงานที่มีผลความปลอดภัยตามมาตรฐาน VDI / VDE 2862 ใช้ได้กับทุกงานตามความต้องการโดยกระบวนการที่ได้จะมีระดับความน่าเชื่อถือสูงมาก! เป็นเครื่องขันแน่นไร้สายเครื่องแรกที่ติดตั้งเข้ากับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าและการควบคุมได้ จึงทําให้กระบวนการประกอบชิ้นงานมีความน่าเชื่อถือแม้ในบริเวณไร้เสียง ตัวควบคุมที่ติดตั้งเบ็ดเสร็จจะบันทึกผลการขันแน่นไว้ชั่วคราว จากนั้นจึงส่งผลที่ได้ไปยังสถานีรับโดยไม่ต้องใช้สายสัญญาณ

– ด้วยดีไซน์ที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ทำให้เคลื่อนไหวได้ตามต้องการ ใช้งานง่าย ส่งผลให้ผลิตงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– ต้นทุนลดลงเนื่องจากสามารถนำเครื่องไปติดตั้งเข้ากับเครื่องมืออื่นได้จึงไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ควบคุมเพิ่มเติมอีก
– กระบวนการประกอบชิ้นงานมีความน่าเชื่อถือ : ด้วยการจัดเก็บข้อมูลเพียงชั่วคราว ข้อมูลที่ได้จึงไม่สูญหายแม้ปฎิบัติงานในบริเวณไร้เสียง
– ด้วยการทำงานของฟังก์ชันพร้อมใช้งาน (stay-alive-function) เวลารอบการทำงานจึงยังคงอยู่ขณะทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่
– ติดตั้งได้ง่ายด้วยซอฟต์แวร์สำหรับผู้ควบคุมเครื่องจากเว็บเบราเซอร์

Rexroth ErgoSpin

เครื่องขันสกรูแบบใช้มือถือ เป็นเครื่องมือที่มีความฉลาด ใช้ได้ในงานที่ต้องการแรงจับยึดที่แตกต่างกัน ด้วยเทคโนโลยีการวัดค่าแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการทำงานที่สัมพันธ์กับพารามิเตอร์ต่างๆ ทำให้มีความคลาดเคลื่อนต่ำ สามารถควบคุมแรงขันแน่นได้แม่นยำสูง แม้ในสภาวะแวดล้อมการทำงานที่ยากต่อการควบคุม เช่น มีละอองน้ำมันสูง อีกทั้งยังสามารถจำแนกข้อผิดพลาด NOK ออกมาได้ทันที อาทิ ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการผลิตหรือวัสดุของชิ้นส่วนที่ใช้ ErgoSpinออกแบบมาตามหลักสรีรศาสตร์ มีน้ำหนักเบา ช่วยลดความเมื่อยล้าในการใช้งานและทำงานได้รวดเร็วขึ้น สามารถใช้งานได้ทนทานยาวนานนับล้านครั้ง โดยยังคงประสิทธิภาพการทำงานได้ดีอยู่และไม่จำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาใดๆ

– ทดสอบการทํางานได้อย่างรวดเร็ว
– การใช้งานและจัดเก็บสะดวก ใช้สายเคเบิลชนิดเดียวกัน
– มีความแม่นยําสูงสุดด้วยการถ่ายโอนข้อมูลแบบดิจิทัล
– ควบคุมการทำงานได้ตามหลักสรีรศาสตร์ ผ่านอินเตอร์เฟสที่ติดตั้งสําหรับระบบรองรับแรงบิด
– กระบวนการทํางานที่สร้างความมั่นใจ ด้วยชุดไฟแสดงสถานะการทํางานที่ชัดเจน